vacatures

Terug

Directeur

0,8-1,0 fte (deeltijd mogelijk) per 01/01/2020

De functie in het kort

Als directeur van IKC De Lente bewaar jij de rust in de dynamiek van alle dag. De school heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt, als directeur zet jij deze groei voort. Samen met de teamleden vanuit school en kinderopvang geef je het IKC vorm vanuit de visie van de school. Met hart voor de cultuur van saamhorigheid zet je heldere kaders en verwachtingen neer. Vanuit die balans geef je feedback, bewaak je de kwaliteit en borg je de implementatie van zorgstructuur en de doorgaande lijn. Je werkt cyclisch en stuurt op doelen. Op deze dorpsschool ben je zichtbaar voor en betrokken bij leerlingen, ouders en het team. Tegelijk richt je je blik naar buiten en vertaal je de kwaliteit van het IKC naar (nieuwe) ouders en andere stakeholders. Je benut kansen voor groei én stelt altijd het kind centraal.

STARTDATUM: Per 1 januari 2020, of zoveel eerder als mogelijk.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs.
 • (Bij voorkeur leidinggevende) ervaring in het primair onderwijs.
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van onderwijskundige vernieuwing.
 • Bij voorkeur ervaring en affiniteit met (leiding geven aan) de onderbouw.
 • Het onderschrijven en kunnen uitdragen van de christelijke identiteit van de school.

Informatie over de organisatie

De Lente is een kleinschalig IKC in Abbenes. Sinds 2016 bieden de school en kinderopvang, onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Er wordt lesgegeven aan 60 leerlingen. En, in samenwerking met IKC-partner kinderopvang Babino, maken dagelijks ongeveer 13 baby’s en peuters gebruik van de kinderopvang. De meeste kinderen komen uit het dorp maar ook uit de omgeving van Abbenes. De school heeft ook een rol rond activiteiten in het dorp. De school heeft een groeiprognose, in de omgeving worden de komende jaren veel nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

De Lente staat voor een periode in het jaar waarin alles gaat groeien en bloeien. In de periode van het leven dat kinderen op IKC De Lente doorbrengen gebeurt dat ook. De school heeft een visie opgesteld waarin natuur, groen en duurzaamheid centraal staan en staat voor de opdracht dit verder te borgen in het onderwijs. Kinderen krijgen de ruimte om te groeien en te leren op hun eigen manier en niveau. Leerkrachten stimuleren dat kinderen zich breed ontwikkelen en leren over de wereld om hen heen. Ze prikkelen hun creativiteit, leren kinderen zich vrij te uiten en gaan tijdens projecten regelmatig met hen naar buiten. Daar nodigt de groene, rustige omgeving van de school toe uit.

Er wordt gewerkt met combinatiegroepen, dit versterkt het leren van en zorgen voor elkaar en de zelfstandigheid van kinderen. Er wordt in kleine groepen instructie gegeven en groepsdoorbrekend gewerkt. Leerkrachten werken samen waar dat kan waardoor kinderen zo goed mogelijk op hun eigen niveau worden bediend. Voor sociaal emotionele ontwikkeling werkt de school volgens de Kanjertraining.

Het enthousiaste team bestaat uit vijf leerkrachten, een pedagogisch medewerker, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een interne begeleider. Binnen het team zijn een ict-coördinator en leerkracht voor de plusklas vertegenwoordigd. De lijntjes onderling zijn kort en het team staat echt samen rond de leerlingen.

De Lente maakt samen met 16 andere basisscholen onderdeel uit van Stichting Meer Primair. De scholen van Meer Primair zijn gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is een relatief grote werkgever met 530 medewerkers, die onderwijs verzorgt voor ruim 5200 leerlingen in de Haarlemmermeer. Eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Stichting Meer Primair; de scholen vormen weliswaar één organisatie, maar zij kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren.

Het bestuur van Stichting Meer Primair wordt gevormd door een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk en hebben de algemene leiding over hun school. Het College van Bestuur en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stafbureau. Het bureau vervult daarbij twee rollen: het leveren van ondersteunende diensten en beleidsondersteuning op gebieden als financiën, huisvesting, personeelszaken, materiële zaken, PR, marketing en communicatie en uitvoering kwaliteitszorg.

Voor meer algemene informatie over de school en de stichting verwijzen wij u naar:
Website De Lente
Website Meer Primair

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur:

 • draagt de visie op onderwijs van de school uit en geeft samen met het team invulling aan het schoolplan 2019-2023;
 • stuurt cyclisch op kwaliteitszorg en heeft zicht op het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten;  
 • is ondernemend en verstevigt de samenwerking tussen kinderopvang en school als IKC;
 • heeft vertrouwen in het team; spreekt heldere verwachtingen uit en geeft ruimte zodat het team vanuit gedeeld eigenaarschap samenwerkt;
 • stimuleert teamleden in hun ontwikkeling, geeft complimenten en gerichte feedback;
 • vervult een voorbeeldrol in het werken vanuit de waarden en normen van de school;
 • is pro-actief, kan waar nodig versnellen maar trapt indien nodig op de rem;
 • is betrokken bij team, leerlingen en ouders en het wel en wee van school en dorp.
 • communiceert open, eerlijk en transparant naar alle betrokkenen;
 • is een netwerker die de school op de kaart zet in regionaal verband.

Schaal

DB CAO-PO (maximaal € 4.791,-)

Wat bieden wij?

Stichting Meer Primair biedt:

 • een school met een heldere visie en uitgewerkt jaarplan;
 • een fris schoolgebouw met veel ruimte zowel binnen als buiten, om het leren te bevorderen;
 • een team dat bereid is om een stapje harder te lopen;
 • een cultuur waar iedereen in zijn waarde wordt gelaten;
 • een betrokken MR en meedenkende ouders;
 • ruimte voor eigen beleid van de directeur om zich binnen de bestuurlijke beleidskaders te profileren;
 • een sterke centrale ondersteuning en intercollegiaal overleg met andere directeuren;
 • een ondersteunend bestuur gericht op kansen en ontwikkeling.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Meer Primair bij de werving en de selectie. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 30 september 2019 om 09.00 uur via de button "solliciteer" rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 4 oktober 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland in week 41 en 42.

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeltje Dijkstra via jeltjedijkstra@scolix.nl of 020 - 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)