Goed onderwijs vraagt om een goed bestuur met een eigen, onmiskenbare identiteit. In de dagelijkse gang van zaken is onze eigenheid ook duidelijk herkenbaar in de besturingsfilosofie van het College van bestuur. Enkele van de hoofdkernen zijn:

 • We werken vanuit spiritualiteit en inspiratie;
 • Onze scholen hebben autonomie. Dat wil zeggen dat zij zich binnen de afgesproken kaders optimaal kunnen profileren Zo behoudt elke school binnen onze stichting toch zijn eigen identiteit. Zijn 'eigen gezicht';
 • We willen in al ons doen en laten open en transparant zijn;
 • Solidariteit staat bij ons voorop. Elke school vorm een belangrijk, onmisbaar onderdeel van de stichting Meer Primair. 

College van bestuur


Het College van bestuur bestaat uit twee leden, mevrouw M.A.M. Vendel en de heer C.E. Niezing. Zij vormen een collegiaal College van bestuur.

Voortkomend uit de identiteit van de organisatie, zijn de hoofdkenmerken van de besturingsfilosofie: vanuit spiritualiteit en inspiratie; scholen zijn de eenheid van organisatie; het subsidiariteitsbeginsel; functionele autonomie van scholen; open en transparant; solidariteit; integraal management.

Wij hanteren de Code Goed Bestuur als leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de organisatie. Het College van bestuur en de interne toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de Code Goed Bestuur.

Nevenfunctie College van Bestuur

 • Dhr. C.E. (Eef) Niezing

2011 – heden: Bestuurslid van de Stichting Leergeld
2013 – heden: Bestuurslid van de Stichting Arkade
2013 – heden: Voorzitter FC Aalsmeer
 

 

 • Mevr. M.A.M. (Margreet) Vendel

2012 – heden: Bestuurslid van het landelijke Arbeidsmarktplatform PO
Onkosten- en vacatiegelden komen ten goede aan de Stichting Meer Primair.
2015 – heden: lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden
2016 – heden: lid Raad van toezicht bij de stichting SVZH, Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland (bezoldiging binnen de VTOI-norm).

Raad van toezicht


Toezicht en bestuur worden ingericht volgens de principes van ‘good governance’. Dit betekent dat toezicht en bestuur gescheiden worden door het inrichten van het model van een Raad van Toezicht en College van Bestuur (RvT/CvB). De RvT houdt toezicht, zij stelt de doelen van de organisatie vast en ziet erop toe dat deze doelen tegen verantwoorde middelen worden bereikt. Dit toezichthoudende orgaan dient te bestaan uit personen die voldoen aan openbare kwaliteitsprofielen. De RvT dient in haar samenstelling een afspiegeling te vormen van de maatschappelijke context van de nieuwe organisatie.

Samenstelling en nevenfuncties

 • Drs. E.M. (Esther) Spetter RC (1967) Voorzitter, sinds 1 augustus 2014

Lid (op voordracht van de GMR Quercus) van de RvT Quercus sinds maart 2012
Woonplaats: Badhoevedorp

Nevenfuncties:
- Interimcontroller en financieel adviseur publieke sector
-Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Zaam (VO) Amsterdam
-Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Maatvast Haarlemmermeer

 • Drs. G.C.C.M. (Ghislaine) Aarts (1970)

Lid van de RvT Meer Primair sinds juni 2018 met HRM-profiel
Woonplaats: Bilthoven

Nevenfuncties:
- Raad van Advies van Rambla BV

 • Dhr. B.E. (Bob) Bijleveld (1950)

Lid RvT Meer Primair sinds april 2016 met onderwijsprofiel
Woonplaats: Uithoorn

Nevenfuncties:
- Projectleider Kernprocedure Amstelland
- Technisch voorzitter samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (VO)
- Kwartiermaker onderwijsvoorziening in noodvoorziening asielzoekers

 

 • Drs. M.G.B. (Marianne) de Haan-Kuin (1961) Vice-voorzitter en voorzitter audit-commissie sinds augustus 2014

Lid van de RvT SKOH sinds 2012
Woonplaats: Haarlem

Nevenfuncties:
- Zelfstandig organisatieadviseur
- Docent HBO
- Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kinder Organisatie Spaarne te Haarlem

 • Drs. A. (Anton) Hemelaar (1973)

Lid RvT Meer Primair sinds augustus 2015 met financieel profiel
Woonplaats: Amstelveen

Nevenfuncties:
- Financieel Directeur Applied Materials

 • Drs. R.L. (Ronald) van den Bos (1969)

Lid RvT Meer Primair sinds oktober 2018 met onderwijsprofiel
Woonplaats: Leiderdorp

Nevenfuncties:
geen

Medezeggen-
schap

GMR
De missie van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is actief en constructief bijdragen aan de kernwaarden van de Stichting Meer Primair:

Vakmanschap, ontwikkeling, verbinding, inspiratie en continuïteit waarbij we een evenwichtige benadering tussen de belangen van kinderen, ouders en medewerkers nastreven.

De GMR stelt zich als een gelijkwaardige en kritische partner van het CvB op. Om dit op de juiste manier te kunnen wordt de GMR vroegtijdig door het College van Bestuur meegenomen in zowel het proces als de inhoud van de beleidsvorming op bestuursniveau op financieel, organisatorisch, en onderwijskundig gebied. Hierdoor is de GMR in staat om zijn formele bevoegdheden, rollen en taken (advies geven, instemmen, initiëren en controleren) op een effectieve wijze te kunnen uitvoeren. Ook informatie van de achterban (personeel en ouders) en het openlijk kunnen bespreken van ontwikkelingen is essentieel om als GMR goed te kunnen functioneren.

Naast de reguliere contacten met de achterban middels bijeenkomsten met de voorzitters van de Medezeggenschapsraden van de scholen, heeft de GMR ook twee keer per jaar een bijeenkomst met de Raad van Toezicht. Hier bespreekt de GMR de algemene gang van zaken binnen de Stichting Meer Primair.

De huidige GMR bestaat uit 10 leden waarvan 5 personeelsvertegenwoordigers en 5 ouder-vertegenwoordigers. De GMR werkt met een aantal commissies waarin verschillenden leden zitting hebben:

 • Financiële commissie
 • Commissie personeel en organisatie
 • Commissie onderwijs en kwaliteitszorg
 • Commissie communicatie

Elke commissie zal een aanvraag minimaal beoordelen of het in lijn is met het Strategisch Beleidsplan en de op dat moment geldende regelgeving.

De voorzitter van de GMR is Anita Schoon (ouder Oranje Nassau School) en het secretariaat wordt verzorgd door Annelies van Haeringen (leerkracht De Bosbouwers).

Email adres: gmr@meerprimair.nl

Ouders
Ouderbetrokkenheid vinden wij in het onderwijs belangrijk want onderwijs en opvoeding zijn gezamenlijke belangen. Dit betekent dat:
– de verschillende scholen zich aan de ouders presenteren op basis van het eigen profiel en concept waarbij ouders vrij in zijn in hun keuze van een school voor hun kind; en
– door de scholen de mening van ouders over de school en het onderwijs gewaardeerd wordt. De scholen zoeken hierom contact en dialoog met de ouders en stimuleren ouderbetrokkenheid.

In de dialoog met ouders wordt gestreefd naar een wederkerige relatie tussen ouders en leraren met erkenning van het onderscheid en gezamenlijkheid in taken en verantwoordelijkheid als het gaat om onderwijs en opvoeding. In deze dialoog met ouders zal, in een continu proces, aandacht zijn voor gedeelde opvoedingsdoelen, gedeelde waarden en inspiratiebronnen ten aanzien van opvoeding, begeleiding en vorming.