Goed onderwijs vraagt om een goed bestuur met een eigen, onmiskenbare identiteit. In de dagelijkse gang van zaken is onze eigenheid ook duidelijk herkenbaar in de besturingsfilosofie van het College van bestuur. Enkele van de hoofdkernen zijn:

 • We werken vanuit spiritualiteit en inspiratie;
 • Onze scholen hebben autonomie. Dat wil zeggen dat zij zich binnen de afgesproken kaders optimaal kunnen profileren. Zo behoudt elke school binnen onze stichting toch zijn eigen identiteit. Zijn 'eigen gezicht';
 • We willen in al ons doen en laten open en transparant zijn;
 • Solidariteit staat bij ons voorop. Elke school vorm een belangrijk, onmisbaar onderdeel van de stichting Meer Primair. 

College van bestuur


Ruth Veldhuijzen van Zanten is voorzitter van het College van bestuur.

Voortkomend uit de identiteit van de organisatie, zijn de hoofdkenmerken van de besturingsfilosofie: vanuit spiritualiteit en inspiratie; scholen zijn de eenheid van organisatie; het subsidiariteitsbeginsel; functionele autonomie van scholen; open en transparant; solidariteit; integraal management.

Wij hanteren de Code Goed Bestuur als leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de organisatie. Het College van bestuur en de interne toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de Code Goed Bestuur.

Raad van toezicht


Toezicht en bestuur worden ingericht volgens de principes van ‘good governance’. Dit betekent dat toezicht en bestuur gescheiden worden door het inrichten van het model van een Raad van Toezicht en College van bestuur (RvT/Cvb). De RvT houdt toezicht, zij stelt de doelen van de organisatie vast en ziet erop toe dat deze doelen tegen verantwoorde middelen worden bereikt. Dit toezichthoudende orgaan dient te bestaan uit personen die voldoen aan openbare kwaliteitsprofielen. De RvT dient in haar samenstelling een afspiegeling te vormen van de maatschappelijke context van de nieuwe organisatie.

Raad van Toezicht

 • Dhr. drs. R.L. van den Bos, voorzitter sinds 29 september 2020

 • Mevr. drs. G.C.C.M. Aarts, vicevoorzitter sinds 29 september 2020

 • Mevr. Dr. G.W.C.M. Hest

 • Dhr. drs. P.W.A. Kasteleyn RC

 • Mevr. drs. M. Rookmaker

  Klik hier voor een overzicht van alle samenstellingen en nevenfuncties.

Voor contact met de Raad van Toezicht, mail RvT@meerprimair.nl.

Medezeggenschap


De missie van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is actief en constructief bijdragen aan de kernwaarden van de Stichting Meer Primair: vakmanschap, ontwikkeling, verbinding, inspiratie en continuïteit, waarbij we een evenwichtige benadering tussen de belangen van kinderen, ouders en medewerkers nastreven.

De GMR stelt zich als een gelijkwaardige en kritische partner van het College van bestuur op. Om dit op de juiste manier te kunnen wordt de GMR vroegtijdig door het College van bestuur meegenomen in zowel het proces als de inhoud van de beleidsvorming op bestuursniveau op financieel, organisatorisch, en onderwijskundig gebied. Hierdoor is de GMR in staat om haar formele bevoegdheden, rollen en taken (advies geven, instemmen, initiëren en controleren) op een effectieve wijze te kunnen uitvoeren. Ook informatie van de achterban (personeel en ouders) en het openlijk kunnen bespreken van ontwikkelingen is essentieel om als GMR goed te kunnen functioneren.

Naast de reguliere contacten met de achterban middels bijeenkomsten met de voorzitters van de Medezeggenschapsraden van de scholen, heeft de GMR ook twee keer per jaar een bijeenkomst met de Raad van Toezicht. Hier bespreekt de GMR de algemene gang van zaken binnen de Stichting Meer Primair.

De huidige GMR bestaat uit 10 leden waarvan 5 personeelsvertegenwoordigers en 5 ouder-vertegenwoordigers. De GMR werkt met een aantal commissies waarin verschillenden leden zitting hebben:

 • Financiële commissie
 • Commissie personeel en organisatie
 • Commissie onderwijs en kwaliteitszorg
 • Commissie communicatie

Elke commissie zal een aanvraag minimaal beoordelen of het in lijn is met het Strategisch Beleidsplan en de op dat moment geldende regelgeving.

De voorzitter van de GMR is Johan van Malsen en het secretariaat wordt verzorgd door Louki Visser.

E-mail adres: gmr@meerprimair.nl

Ouders
Ouderbetrokkenheid vinden wij in het onderwijs belangrijk want onderwijs en opvoeding zijn gezamenlijke belangen. Dit betekent dat:

 • de verschillende scholen zich aan de ouders presenteren op basis van het eigen profiel en concept waarbij ouders vrij in zijn in hun keuze van een school voor hun kind; en
 • door de scholen de mening van ouders over de school en het onderwijs gewaardeerd wordt. De scholen zoeken hierom contact en dialoog met de ouders en stimuleren ouderbetrokkenheid.

In de dialoog met ouders wordt gestreefd naar een wederkerige relatie tussen ouders en leraren met erkenning van het onderscheid en gezamenlijkheid in taken en verantwoordelijkheid als het gaat om onderwijs en opvoeding. In deze dialoog met ouders zal, in een continu proces, aandacht zijn voor gedeelde opvoedingsdoelen, gedeelde waarden en inspiratiebronnen ten aanzien van opvoeding, begeleiding en vorming.

Vertrouwenspersoon
Meer Primair beschikt over een extern vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u gesignaleerde klacht. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject. Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaande gegevens:

Mevr. Vivian Donker
v.donker@onderwijsadvies.nl
tel. 0182-556494

www.meerprimair.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.meerprimair.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren